به نظر شما برای بهبود شرایط زندگی چه باید کرد؟

آیا برای بهبود میبایست دوستان‌مان، محیط‌مان، شغل‌مان و خانواده‌مان را عوض کنیم؟ آیا اینگونه تغییرات در عمل امکان پذیر هست؟ یا اینکه تغییر در جای دیگری میبایست شکل بگیرد؟ اکثر ما به همبن شکل فکر میکنیم و برای بهتر شدن شرایط به دنبال تغییر در دیگری هستیم. اما به طور حتم فقط یک تغییر کافیست و آن هم تغییر در خود ما هست. به عبارتی، اگر راه رفتن در جنگل با پای برهنه آزارتان میدهد، کافیست کفش پایتان کنید. لزومی ندارد جنگل را آسفالت کنید! خودشناسی، نه تنها اولین گام برای بهبود شرایط زندگی و رشد است، بلکه تنها گامی است که برای رسیدن به این هدف میتوانیم برداریم.

شفای درون

بنظر شما نیروی درونی انسان توان بهبود بخشیدن امراضی جدی مانند سرطان را دارد؟ در دوره شفای درون راهکارهایی قدرتمند برای بحرانهای اینچنینی ارائه می دهیم.

نوآوری باز

قدرتمندترین تجارتهای دنیا همواره در حال تعامل، حتی با رقبای خود هستند. شما چه اندازه در تجارت خود به تعامل عقیده داشته و به چه میزان از دانش رقبایتان بهره می برید؟

شفابخشی

آیا برای شفابخشی به نیروی ذاتی، استعداد ژنتیکی یا تمرینات طاقت فرسا نیاز است یا هرکس می تواند با تمریناتی منظم و اصولی به نیروی شفابخشی دست یابد؟