تعداد جلسات:

10 جلسه

 

توضیحات:

همه می‌دانیم که برای رسیدن به موفقیت می‌بایست پیوسته تلاش کرد. خیلی‌هامون هم بی‌وقفه در حال تکاپو برای رسیدن به خواسته‌هایمان هستیم. اما معمولا وقتی به خواسته‌ها‌یمان می‌رسیم یا...... تعداد جلسات:

5 جلسه 

توضیح:

دوره‌ی سکوت درون، ارائه کننده مباحث و کارگاه های خودشناسی با رویکرد شناخت باورهای شخصی و مکانیزم ایجاد و تغییر آنها میباشد.....

تعداد جلسات: 8 جلسه

 
توضیح:

این دوره نگاهی به مسیر سلوک از دیدگاه عطار نیشابوری بوده و عصاره‌ای از خرد و بینش شرقی و....

تعداد جلسات:

10 جلسه

 

توضیح:

در دوره راه رهایی می‌توانید با شناخت قوانین طبیعت، همچون قانون بازتاب(کارما)، قانون جذب، قانون سرنوشت، قانون قصد، قانون.....

تعداد جلسات:

5 جلسه 

توضیح:

یکی از مواردی که بخش جداناپذیر زندگی انسانی است، روابط است. هر روزی که از خواب برمی‌خیزیم، تا زمانی که.....