تعداد جلسات:

10 جلسه 

توضیحات:
دوره‌ی رابطه شناسی بر اساس انرژی و معنا، دوره ای بر مبنای شناخت فرم های رابطه با خودمان، خود برتر، دیگران و طبیعت است. در این دوره.....

افراد با انرژی روانی خود آشنا شده و متوجه می‌شوند شخصیتها و موقعیت‌های به وجود آمده در اطرافشان، بر اساس کدام خصلت درونی ایشان در اطرافشان گرد آمده و به نوعی چطور با آنها لازم و ملزوم هم شده‌اند. نتیجه این دوره، درک و لمس دقیق این نکته است که برای تغییر در دنیای اطرافت، چه حرکتی باید از سمت شما اتفاق بیقتد و اینکه با تغییر در سبک زندگی، واکنشهای افراد و موقعیت‌های اطرافت نیز با تو تغییر خواهند شد.