تعداد جلسات:

5 جلسه 

توضیح:

دوره‌ی سکوت درون، ارائه کننده مباحث و کارگاه های خودشناسی با رویکرد شناخت باورهای شخصی و مکانیزم ایجاد و تغییر آنها میباشد.....

 

هدف نهایی این دوره، بررسی، شناخت و حذف باورهای مزاحم، ناخواسته و به طور کلی بازدارنده و همچنین ایجاد آگاهانه ساختار ذهنی بر اساس نیازهای واقعی و استعداد و خصوصیات شخصی می‌باشد.