به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

جمله‌ای که بیش از هر جمله‌ی دیگر در کتاب مقدس مسلمانان تکرار شده و ایشان اگر بخواهند هر بخش از آیات کتاب قرآن را بخوانند،

تمامی بدبختی های این کره خاکی از مفهوم شخصی "من" ناشی می شود. این مفهوم، ذات وجودت را می پوشاند. هنگامیکه به آن ذات درونی آگاه نباشی، در نهایت همواره بدبختی می آفرینی.

ما چگونه می‌توانیم درباره دیگران نظر بدهیم، وقتی که هنوز خودمان را درست نشناخته‌ایم؟
ما چگونه می‌توانیم دیگران را دوست داشته باشیم، وقتی که خودمان را دوست نداریم؟

قبل از اینکه بخواهی دیگران و دنیا را تغییر بدهی یک چیز را فراموش نکن و آن این که:

تو، بخشی از ساختار دنیایی هستی که در آن قرار داری.

صلح چیست؟
صلح در معنای لغوی به معنای آشتی، دوستی، تفاهم و سازش بوده و در جاهایی به کار می‌رود که افرادی نسبت به اموال و موقعیتی که متعلق به آنها بوده و یا فکر می‌کنند متعلق به آنها هست، نسبت به افرادی دیگر