تعداد جلسات:

10 جلسه

 

توضیح:

در دوره راه رهایی می‌توانید با شناخت قوانین طبیعت، همچون قانون بازتاب(کارما)، قانون جذب، قانون سرنوشت، قانون قصد، قانون.....

عدم وابستگی به نتیجه و همچنین تولد و مرگ، در جهت رسیدن به آرامش، خیر و برکت برای خود و دیگران استفاده ببرید. این قوانین، همان قوانینی هستند که طبیعت برای آفرینش هر چیزی در بعد مادی (هر آنچه که میبینیم، میشنویم، بو میکنیم، لمس میکنیم و یا مزه میکنیم) از آنها سود میجوید. با شناخت قوانین طبیعت، میتوانید آفرینش زندگی خودتان را در اختیار بگیرید.