تعداد جلسات:

2 جلسه

توضیحات:

در زندگی امروزه بشر، وجود تنش و استرس امری اجتناب ناپذیر هست و این امر تقریبا در سبک‌های مختلف زندگی به شکلهای مختلف

خودش را نشان میدهد. واقعیت این است که ما نمیتوانیم از این تنشها و اتفاقات فرار کنیم، چون هر کجا برویم، تنشها و موارد ایجاد استرس مخصوص به آن موقعیت نیز در آنجا وجود دارد و در اصل ما ابزار ایجاد تنش و استرس که همان ذهن مان نیز هست را با خود به آنجا میبریم. اما میتوانیم از تکنیک مناسب و در دسترس برای کمرنگ کردن و حذف آنها استفاده ببریم. مراقبه، مدیتیشن و تن‌آرامی، با مفاهیمی به ظاهر یکسان و در عمل کاملا متفاوت، همه ابزاری هستند که میتوانند در شرایط مختلف زندگی با کمرنگ و حذف تنشها و موارد استرس زا باعث ایجاد آرامش فیزیکی و روانی ما گردند. یادگیری و استفاده‌ی کاربردی از این ابزار بسیار قوی، می‌تواند در بسیاری از موارد که خود را در بن‌بست اتفاقات میبینیم، راهگشا باشد.